*Fanfiction* <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3229863562427244893\x26blogName\x3d%2B+Fanfiction+%2B\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/\x26vt\x3d-715064371458238593', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OFFICIAL BLOG LIST OF FANFICTIONS +FOLLOW

CHARACTER AND SYNOPSIS [OUR PROMISE - ONE SHOT]

Our Promise - Oneshot


Title : Our Promise
Main Characters : Park Chaerin (OC), Zelo (B.A.P)
Genres : School life, Romance, Happy, Teenager love
Status : Completed | Oneshot
Author : Imaan Aisya

Richan atau nama sebenarnya Park Chaerin berjanji dengan rakan baiknya iaitu Jun Hong. Jun Hong berjajnji akan kembali semula kepada Richan. Richan percaya dengan janji Jun Hong.
 Setelah 8 tahun, Richan menjadi seorang gadis yang cantik. Suatu hari, dia terjumpa anak kucing yang comel. Dia mengambilnya lalu membawanya ke taman berhampiran. Tiba-tiba, ada seorang pelajar lelaki menegurnya. 

Promise me that you will return Park Chaerin. Dipanggil Richan. Suka dengan kucing. Baik hati. Comel.


Choi Jun Hong. Dipanggil Zelo. Famous di sekolahnya. Suka dengan kucing. Baik hati. 


Kim Himchan. Satu sekolah dengan Richan. Suka kepada Richan. Lelaki yang paling rapat dengan Richan.


Suzy Bae. Sekelas dengan Richan. Kawan baik Richan.
3 comments