*Fanfiction* <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3229863562427244893\x26blogName\x3d%2B+Fanfiction+%2B\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://little-ff.blogspot.com/\x26vt\x3d-715064371458238593', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OFFICIAL BLOG LIST OF FANFICTIONS +FOLLOW

SECRET [ INTRODUCTION ]TITLE : Secret
MAIN CHARACTERS : Emily. [Own Character] Himchan. [B.A.P] Daehyun. [B.A.P] Lauren. [Own Character]
GENRE : Romance. School life. Slice of life. 
STATUS : Ongoing. [Hiatus]
INSPIRED : Ao Haru Ride.

QUOTES :

You might not know but all people have their own secret...


SYNOPSIS :

Mungkin disebabkan satu kejadian mengubah sikap seseorang manusia itu. Tapi kejadian itu ingin dirahsiakan sehingga hubungan kita rapat dengan manusia itu. Dan semua orang di sekelilingnya mungkin tidak tahu akan kebenarannya. Emily mungkin berasa selesa di samping Himchan. Tapi sikap Himchan yang agak dingin terhadap orang lain itu membuatkan Emily sedikit pelik. Mampu kah Daehyun mencari semula cinta pertamanya yang telah lama berlalu ketika kecil ? Bagaimana pula dengan Lauren yang telah lama menyukai Daehyun ? 

2 comments